VGM Beleidsverklaring

Veilig en gezond werken wordt door de directie als zeer belangrijk ervaren. Het doel van het Arbobeleid is dan ook om in samenwerking met eigen medewerkers,
ZZP’ers, trainers en directie te komen tot een zo goed mogelijk werkklimaat, waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschikt tot een minimum wordt beperkt.

Om dit beleid gestalte te geven is het als volgt geformuleerd:

  • We zullen minimaal voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van Arbowetgeving.
  • De veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en derden tijdens de arbeid zullen zo veel mogelijk worden bevorderd om persoonlijk letsel te voorkomen.
  • Voorkoming van materiële schade van vervuiling van bodem, water en lucht en vermindering van de hoeveelheid afval zullen worden nagestreefd.
  • Medewerkers zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de besluitvorming en maatregelen die nodig zijn om de arbeidsomstandigheden continu te verbeteren.
  • In het plan van aanpak behorend bij de risico inventarisatie en evaluatie zullen de prioriteiten in de bedrijfsvoering worden vastgelegd.
  • Streven naar continue verbetering op het gebied van VGM. De zorg voor veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn in het werk is een gezamenlijke taak van de werkgever en de werknemer.

Iedereen wordt daarom ook geacht veilig werkmethoden te kiezen en na te leven en zich betrokken te voelen bij de veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn van collega’s.

Namens de directie,

F. Wolterink
Amsterdam, 9 augustus 2022.